As the admin of this web site namely working, Hollister Outlet well, www.erasteel.co.uk Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Ralph Lauren Outlet find michael kors factory outlet On every weekend, Cheap Michael Kors Purses I am sure this post has touched always the internet users, Michael Kors Factory Outlet sale babyliss pro perfect curl Please multiplication more video clips associated apt cooking whether you have, www.somnomed.co.ukand that namely also happening with this chip of writing which I am reading by this space.
SKIIA - Stanovy SKIIA
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SKIIA

Font Size

+

STANOVY SKIIA

STANOVY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU INERNÝCH AUDÍTOROV

Bratislava, máj 2006
 

Článok I

Názov a sídlo

(1) Interní audítori pôsobiaci na území Slovenskej republiky sa na základe dobrovoľnosti združujú do organizácie s názvom "Slovenský inštitút interných audítorov" (ďalej len "inštitút" alebo "SKIIA").

(2) Sídlom inštitútu je Bajkalská 41, Bratislava. Inštitút pôsobí a jeho členovia sú oprávnení konať v súlade s cieľmi inštitútu v Slovenskej republike.

Článok II

Ciele činnosti inštitútu

(1) Základným poslaním inštitútu je propagácia a rozvoj odbornej praxe profesie interného auditu s cieľom stať sa vedúcou autoritou v otázkach rozvoja interného auditu, vnútorných kontrolných systémov a uznávanou autoritou v oblasti správy a riadenia spoločností v Slovenskej republike. Cieľom činnosti je výchov:novzdelávacia, normatívna, metodická a konzultačná činnosť v oblasti interného auditu, správy, kontroly a riadenia spoločností a organizácií.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov inštitút:

 • združuje osoby, ktoré pracujú ako v oblasti interného auditu, tak v príbuzných oblastiach,
 • poskytuje informácie o rozvoji interného auditu v Slovenskej republike i v zahraničí a zabezpečuje tak spoločný postup v poznávaní a riešení problémov tejto profesijnej činnosti,
 • prehlbuje uznávanie významu interného auditu zo strany spoločností a organizácií a tým zvyšuje prestíž a povedomie o tejto profesii,
 • vytvára štandardy pre audítorskú činnosť, asistuje pri tvorbe a implementácii legislatívneho rámca pre rozvoj interného auditu,
 • poskytuje a organizuje vzdelávacie a konzultačné služby, organizačné a ekonomické poradenstvo tak, aby inštitút bol prvým miestom, kam sa budú interní audítori a manažéri spoločností a organizácií v uvedených prípadoch obracať,
 • vykonáva nákup tovarov a služieb za účelom ďalšieho predaja a predaj,
 • vykonáva edičnú a publikačnú činnosť,
 • spolupracuje s ostatnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti auditu, kontroly a správy spoločností,
 • iniciuje a podporuje výskumnú činnosť v oblasti interného auditu.


Článok III

Právna spôsobilosť

(1) Inštitút je právnickou osobou so samostatnou právnou spôsobilosťou. Získava, vlastní, zaťažuje a scudzuje majetky a práva a vstupuje do zmluvných vzťahov súvisiacich s jeho cieľmi.


Článok IV

Členstvo

(1) Členom inštitútu môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na rozvoji, rozširovaní a skvalitňovaní interného auditu alebo osoba, ktorá tento proces podporuje.

(2) Fyzická osoba je individuálnym členom.

(3) Právnická osoba je skupinovým členom. Pre účely výkonu svojich členských práv a povinností určí právnická osoba jednu alebo viac fyzických osôb ako svojich zástupcov, spravidla z radov svojich zamestnancov, z ktorých každý má rovnaké postavenie ako individuálny člen.

(4) Členovia inštitútu môžu byť:
      a) riadni členovia, osoby priamo pôsobiace v oblasti interného auditu alebo ktorí túto funkciu využívajú,
      b) pridružení členovia, osoby, ktorých činnosť súvisí s interným auditom (napr. externý audítor),
      c) čestní členovia, osoby podporujúce inštitút pri plnení jeho cieľov.

(5) Pre evidenciu členov inštitútu sa zriaďuje register členov, ktorý vedie rada inštitútu.

 
Článok V

Vznik a zánik členstva

(1) O prijatí za riadneho člena inštitútu rozhoduje rada na základe písomnej prihlášky obsahujúcej záväzok dodržiavať Etický kódex pre interných audítorov a v praxi uplatňovať profesijné štandardy interného auditu.

(2) O prijatí alebo odmietnutí prihlášky rada písomne vyrozumie žiadateľa rozhodnutím o zapísaní do registra členov. V prípade zamietnutia žiadosti uvedie dôvody vylučujúce členstvo.

(3) O prijatí čestného člena rozhoduje snem na návrh rady.

(4) Členstvo v inštitúte vzniká dňom rozhodnutia o zapísaní do registra členov

(5) Členstvo v inštitúte zaniká na základe:
      a) písomného vyhlásenia člena o vystúpení,
      b) rozhodnutia rady o zrušení členstva pre neplnenie si povinností vyplývajúcich z členstva,
      c) rozhodnutím snemu na návrh rady o ukončení členstva čestného člena.

V prípade zániku riadneho členstva rozhodnutím rady je o tomto rozhodnutí bývalý člen písomne vyrozumený.

 
Článok VI

Povinnosti a práva členov

(1) Člen inštitútu je povinný najmä:
      a) dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné pravidlá inštitútu schválené a vydané jeho orgánmi,
      b) platiť riadne a včas členské príspevky,
      c) poskytovať informácie vyžiadané radou v rozsahu zákonného oprávnenia,
      d) pri výkone audítorskej činnosti dodržiavať profesionálny a etický kódex interného audítora,
      e) plniť úlohy vyplývajúce z funkčného zaradenia v inštitúte a podať rezignáciu v prípade, že ich nemôže riadne vykonávať.

(2) Člen inštitútu je oprávnený najmä:
      a) podieľať sa na činnosti inštitútu,
      b) zúčastňovať sa na sneme, vyjadrovať sa ku všetkým prerokovávaným veciam a uplatňovať si na ňom svoje hlasovacie právo,
      c) byť volený do orgánov inštitútu,
      d) získavať informácie o činnosti inštitútu, predovšetkým prostredníctvom rady,
      e) zúčastňovať sa organizovaných akcií a využívať poskytovanie služieb,
      f) predkladať svoje návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti orgánom inštitútu,
      g) ukončiť členstvo v inštitúte.

(3) Čestní a pridružení členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia, s výnimkou:
      a) aktívneho a pasívneho volebného práva,
      b) čestní členovia nie sú povinní platiť členský príspevok.

 
Článok VII

Orgány inštitútu

(1) Orgánmi inštitútu sú:
      a. Snem,
      b. Rada,
      c. Kontrolná komisia
      d. Výbory

 
Článok VIII

Snem

(1) Snem je najvyšším orgánom inštitútu a je vytvorený všetkými členmi inštitútu. Jeho prostredníctvom členovia združenia uplatňujú svoje právo riadiť, spravovať a kontrolovať činnosť inštitútu.

(2) Do výlučnej právomoci snemu patrí:

      a) schvaľovanie stanov inštitútu, ich zmeny a doplnky,
      b) schvaľovanie hlavných smerov činnosti na rok a plán činnosti inštitútu,
      c) prerokovanie správy rady o činnosti a hospodárení,
      d) prerokovanie správy kontrolnej komisie o kontrole hospodárenia, činnosti rady a plnení uznesení snemu,
      e) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky,
      f) schvaľovanie rozpočtu príjmov a výdavkov na príslušný rok,
      g) rozhodovanie o zrušení inštitútu alebo iného spôsobu zániku a majetkovom vysporiadaní,
      h) rozhodovanie sporov členov o plnení členských práv a povinností, ak člen nesúhlasí s rozhodnutím kontrolnej komisie
      i) rozhodovanie o prijatí za čestného člena inštitútu,
      j) schvaľovanie výšky členského príspevku,
      k) rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

(3) Riadny snem zvoláva rada minimálne raz ročne. Rozhodnutie o zvolaní zasadania snemu oznámi rada každému členovi písomnou pozvánkou odoslanou najneskôr 15 dní pred dňom konania snemu. V pozvánke uvedie najmä miesto a dátum konania snemu, hodinu otvorenia a návrh programu.

(4) Snem je uznášaniaschopný, ak na jeho zasadaní je prítomná najmenej tretina riadnych členov. Pre prijatie uznesenia snemom je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

(5) Ak sa nedostaví v deň konania snemu aspoň jedna tretina všetkých riadnych členov inštitútu, vedených v registri členov ku dňu konania snemu alebo ak stratí snem v priebehu rokovania uznášaniaschopnosť, je zvolaný náhradný snem.

(6) Náhradný snem sa môže konať v deň riadne zvolaného snemu alebo v deň konania snemu, ktorý stratil uznášaniaschopnosť. Náhradný snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných členov.

Náhradný snem zvoláva rada ústnym oznámením prítomným členom inštitútu.

(7) Mimoriadny snem je povinná zvolať rada vtedy, ak o to požiadajú najmenej dve tretiny členov rady alebo najmenej jedna štvrtina členov inštitútu alebo o to požiada kontrolná komisia ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia.

Článok IX

Rada

(1) Rada je štatutárnym, riadiacim a výkonným orgánom inštitútu. Má päť členov volených snemom. Funkčné obdobie členov rady je štvorročné.

(2) Rada zo svojich členov volí prezidenta, troch viceprezidentov a tajomníka.

(3) Rada je za svoju činnosť zodpovedná snemu. Je oprávnená rozhodovať o všetkých záležitostiach inštitútu, ktoré nie sú týmito stanovami alebo uznesením Snemu zverené inému orgánu. Menom rady rozhoduje prezident, prípadne ďalší člen rady k tomu poverený rozhodnutím rady v rozsahu tohto poverenia.

Rada hlavne:
      a) rozhoduje o zvolaní snemu,
      b) pripravuje podklady pre rokovanie snemu (spravidla správu o činnosti, ročnú účtovnú závierku, návrh rozpočtu príjmov a výdavkov),
      c) zabezpečuje výkon uznesení snemu,
      d) rozhoduje o prijatí za člena, druhu členstva a zániku členstva,
      e) schvaľuje Rokovací poriadok Rady SKIIA, Podpisový poriadok SKIIA, Organizačný poriadok SKIIA,
      f) k zaisteniu svojich úloh zriaďuje riadiace, poradné alebo pracovné orgány,
      g) zabezpečuje bežnú činnosť inštitútu, koordinuje činnosť pracovných komisií a zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu,
      h) rozhoduje o hospodárení s majetkom inštitútu,
      i) vedie register členov.

(4) Rada zasadá minimálne šesťkrát ročne a jej rokovanie riadi prezident, v dobe jeho neprítomnosti určený viceprezident podľa rokovacieho poriadku rady.

(5) Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

(6) Rokovania rady sa môže zúčastniť s hlasom poradným riaditeľ inštitútu, predseda alebo členovia kontrolnej komisie.

(7) Rada môže prezidenta, viceprezidentov a tajomníka z uvedených funkcií odvolať, ich členstvo v rade tým nezaniká.

(8) Člen rady je oprávnený na volenú funkciu v rade alebo na svoje členstvo v rade rezignovať písomným prehlásením adresovaným rade. Rada prerokuje toto prehlásenie na najbližšom nasledujúcom zasadaní. Rezignácia je účinná dňom, kedy rada prehlásenie prerokovala alebo prerokovať mala.

(9) V prípade, že medzi rokovaniami snemu niektorý z členov rady nevykonáva alebo nemôže vykonávať svoju funkciu alebo v prípade rezignácie, môže rada doplniť počet svojich členov kooptáciou. Počet kooptovaných členov rady nesmie prekročiť polovicu všetkých členov rady. Snem na nasledujúcom rokovaní prerokuje a potvrdí kooptáciu alebo vykoná voľbu nového člena rady.

 
Článok X

Kontrolná komisia

(1) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom inštitútu. Má troch členov, ktorí sú volení snemom. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je štvorročné. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

(2) Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v rade.

(3) Kontrolná komisia je za svoju činnosť zodpovedná snemu. Do právomoci kontrolnej komisie patrí predovšetkým kontrola hospodárenia s majetkom inštitútu, činnosti rady, plnenie uznesení snemu radou, vybavovanie sporov členov o plnenie členských práv a povinností.

(4) Kontrolná komisia má právo nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti inštitútu a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť inštitútu uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami.

(5) Je oprávnená vyžadovať od členov rady informácie potrebné k jej činnosti.

(6) Predkladá snemu Správu kontrolnej komisie za uplynulé obdobie.

(7) Kontrolná komisia má právo navrhovať snemu a rade opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

(8) Pravidlá rozhodovania, rezignácie a kooptácie, stanovené pre radu, platia zhodne aj pre kontrolnú komisiu.

Článok XI

Operatívne riadenie a zastupovanie inštitútu

(1) Operatívne riadenie činnosti inštitútu zabezpečuje najmä prezident, ktorému prináleží zodpovednosť za dodržiavanie stanov a právomoc realizovať rozhodnutia vyplývajúce z uznesení snemu a rady.

(2) Viceprezidenti zodpovedajú za riadenie zverených oblastí a činnosti príslušných výborov a pracovných komisií.

(3) Tajomník inštitútu zabezpečuje administratívne a hospodárske činnosti podľa dispozícií prezidenta alebo rozhodnutia rady.

(4) Rozhodnutím rady môže byť na zabezpečenie administratívnych prác súvisiacich s činnosťou inštitútu zriadený profesionálny aparát na čele s riaditeľom. Na tento účel môže prijať jedného alebo viacerých zamestnancov a súčasne určí formu ich zmluvného vzťahu k inštitútu a zabezpečí všetky s tým súvisiace náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

(5) Konať menom inštitútu je oprávnený prezident. Pri svojom rozhodovaní nemôže konať v rozpore so stanovami a uzneseniami snemu a rady. Prezidenta zastupuje poverený viceprezident. Viceprezidenti a tajomník konajú v rozsahu radou vymedzených oblastí zodpovednosti, ostatní členovia rady v rozsahu splnomocnenia stanoveného radou na splnenie uloženej úlohy.

(6) Zaväzovanie inštitútu a podpisovanie za inštitút sa deje v súlade s Podpisovým poriadkom inštitútu SKIIA.

(7) Viceprezidenti, tajomník a ostatní členovia Rady konajú samostatne, a to v rozsahu splnomocnenia stanoveného radou.

 
Článok XII

Výbory a pracovné komisie

(1) Výbory sú iniciatívnym organizačným a výkonným orgánom inštitútu, podriadenými rade. Činnosť výboru riadi jeho predseda, ktorým je príslušný viceprezident, určený člen rady alebo iný člen inštitútu schválený radou. Členmi výborov sú ďalší členovia inštitútu schválení radou. V príslušnej oblasti výbor pripravuje, posudzuje a vypracováva návrhy rozhodnutia rady a následne zabezpečuje ich realizáciu.

(2) V inštitúte pôsobia hlavne tieto výbory:
      a) pre profesijný rozvoj – v oblasti vzdelávacích aktivít a profesijná certifikácia,
      b) pre profesijnú prax – v oblasti štandardov, metód a techniky interného auditu,
      c) pre profesijnú službu – v oblasti organizácie členských služieb, marketingu, edičnej a konferenčnej činnosti,
      d) pre interný audit v jednotlivých sektoroch a odvetviach.

(3) Výbor sa môže podľa potreby členiť na pracovné komisie, ktorých činnosť riadi predseda schválený príslušným výborom. Pracovná komisia zabezpečuje konkrétnu dielčiu činnosť výboru, ako je pracovná, poradná, prípadne výkonná zložka. Do činnosti pracovných komisií sa zapájajú členovia inštitútu podľa svojho odborného zamerania, praxe a záujmu. Členenie pracovných komisií pre:
      a) profesijný rozvoj (vzdelávacie a komunikačné akcie),
      b) profesijnú prax (štandardy, metódy a techniky práce),
      c) interný audit vo finančnom sektore,
      d) interný audit v priemysle a službách,
      e) interný audit v štátnych inštitúciách,
      f) interný audit v ostatných odvetviach.

(4) Podrobnosti vymedzenia činností, delegácií, kompetencií, obsadzovania, riadenia a rozhodovania výborov a pracovných komisií stanoví rada.

 
Článok XIII

Volebný poriadok SKIIA

(1) Úvodné ustanovenia
      a) Snem SKIIA volí členov rady a členov kontrolnej komisie z kandidátov navrhnutých radou.
      b) Voliť môžu len delegáti snemu s platným hlasovacím právom.
      c) Voľby riadi volebná komisia, ktorá je zvolená delegátmi snemu s rozhodujúcim hlasom.

(2) Voľba pracovných komisií

      a) Po úvode rokovania snemu zvolí snem mandátnu, návrhovú a volebnú komisiu, ktoré budú pracovať počas trvania snemu.
      b) Za členov pracovných komisií môžu byť navrhnutí a zvolení len delegáti s hlasom rozhodujúcim.
      c) Mandátna komisia:

 • overuje hlavne uznášaniaschopnosť snemu,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z jej činnosti.

      d) Návrhová komisia:

 • pripravuje návrh uznesenia snemu na základe prerokovaných návrhov, pripomienok a diskusie snemu,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z jej činnosti.

      e) Volebná komisia:

 • zostavuje a predkladá kandidátky pre jednotlivé voľby,
 • dohliada na regulárnosť priebehu volieb a oboznamuje snem s ich výsledkom,
 • o výsledku volieb spracuje protokol podpísaný všetkými členmi komisie, ktorý odovzdá predsedajúcemu snemu.


(3) Voľba členov rady a členov kontrolnej komisie
      a) Voľba členov rady a členov kontrolnej komisie je tajná.
      b) Návrhy kandidátov predkladá volebná komisia.

Článok XIV

Zásady hospodárenia inštitútu

(1) Hospodárenie inštitútu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi, schválenými stanovami a uzneseniami snemu.

(2) Inštitút hospodári podľa ročného rozpočtu schváleného snemom. Rozpočet je zostavovaný spravidla ako vyrovnaný.

(3) Príjmy inštitútu tvoria:
      a) členské príspevky, ktorých výšku určí snem na návrh rady,
      b) tržby za poskytované služby a tovary členom aj nečlenom inštitútu (poplatky za kurzy, informačné konferencie a pod.),
      c) sponzorské príspevky,
      d) finančné a vecné dary.

(4) Za riadne hospodárenie inštitútu podľa schváleného rozpočtu a za vedenie účtovníctva podľa všeobecne záväzných predpisov zodpovedá rada.

(5) Na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia rada prerokováva minimálne štvrťročne výsledky hospodárenia inštitútu. V prípade zistených alebo očakávaných významných zmien hospodárskeho výsledku inštitútu je rada povinná vykonať potrebné opatrenia k udržaniu vyrovnaného hospodárenia.

(6) Účtovnú závierku inštitútu schvaľuje snem, ktorý súčasne rozhodne o prípadnom vysporiadaní rozdielu medzi príjmami a výdavkami na návrh rady v rámci návrhu rozpočtu a zamerania činnosti na nasledujúci rok.

(7) Výkon funkcií v orgánoch inštitútu je dobrovoľný a bezodplatný. Členovia orgánov inštitútu však majú nárok na úhradu účelne vynaložených výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z výkonu ich funkcie. Oprávnenosť a účelnosť vynaložených výdavkov posudzuje a o úhrade rozhoduje rada.

(8) Členské príspevky, ktoré sú súčasťou príjmu, sa hradia najneskôr do 31. januára kalendárneho roka. Pri vzniku členstva v priebehu roka uhradí nový člen príspevok v plnej výške, a to do jedného mesiaca po prijatí za člena. Skupinový člen hradí príspevok vo výške zodpovedajúcej násobku počtu zástupcov podieľajúcich sa v jeho zastúpení na činnosti inštitútu.

(9) Služby, ktoré inštitút poskytuje svojim členom podľa schválených stanov a uznesenia snemu, sa poskytujú bezplatne a hradia sa z rozpočtu inštitútu. Služby nad tento rámec poskytuje inštitút na základe zmlúv za zmluvné ceny. Pre členov inštitútu len náhrada priamych nákladov.

Článok XV

Zánik inštitútu

(1) O zániku inštitútu a jeho spôsobe rozhoduje snem hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov inštitútu.

(2) Pred rozhodnutím o zániku určí snem, na koho prechádza majetok a záväzky inštitútu alebo určí spôsob majetkového vyporiadania a osoby, ktoré ho vykonajú.

(3) Ak nevykoná rozhodnutie o spôsobe majetkového vyporiadania snem, je oprávnená k tomuto rozhodnutiu alebo k vykonaniu majetkového vysporiadania rada.

(4) Inštitút (združenie) môže zaniknúť aj právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny vyplývajúce zo zákonných ustanovení alebo požiadavky registračného orgánu zapracuje do stanov rada a predloží ich na schválenie najbližšiemu snemu dodatočne.

(2) Tieto stanovy sú prijímané na dobu neurčitú.

(3) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie podľa zákona o združovaní občanov.

Združenie vznikne dňom registrácie.

Newsletter

Dostávajte aktuálne informácie o najnovších udalostiach:

Spojte sa s nami